သော်သော်ဆီသန့်ပုရစ်ကြော် - အကောင် ၅၀ အချို
သော်သော်ဆီသန့်ပုရစ်ကြော် - အကောင် ၅၀ အချို
သော်သော်ဆီသန့်ပုရစ်ကြော် - အကောင် ၅၀ အချို
သော်သော်ဆီသန့်ပုရစ်ကြော် - အကောင် ၅၀ အချို

သော်သော်ဆီသန့်ပုရစ်ကြော် - အကောင် ၅၀ အချို

Regular price $9.99
/
Shipping calculated at checkout.

115g အချို Non Spicy