ဒေါ်ရိတ်ကြီး လက်ဖက်အကြော်တွဲ - အထောင်းချဉ်စပ်

ဒေါ်ရိတ်ကြီး လက်ဖက်အကြော်တွဲ - အထောင်းချဉ်စပ်

Regular price $6.00
/
Shipping calculated at checkout.

တစ်ခါစား 

အကြော်တွဲလျက်

170g တစ်ဆယ်သား