ရှယ်ကောင်း - ရခိုင် ရိုးရာ အာပူသောက်စမ်း အမှုန့် Rakhine Traditional Style Hot and Sour Seasoning Powder
ရှယ်ကောင်း - ရခိုင် ရိုးရာ အာပူသောက်စမ်း အမှုန့် Rakhine Traditional Style Hot and Sour Seasoning Powder

ရှယ်ကောင်း - ရခိုင် ရိုးရာ အာပူသောက်စမ်း အမှုန့် Rakhine Traditional Style Hot and Sour Seasoning Powder

Regular price $2.50
/
Shipping calculated at checkout.

35g

Rakhine Style Hot And Spicy Soup