လက်ဆုံ - Ready Made Soup ကြက်ဂွေးတောက်ရွက် ဟင်းရည် ( Chicken Dregea Volubilis Leaves Soup )
လက်ဆုံ - Ready Made Soup ကြက်ဂွေးတောက်ရွက် ဟင်းရည် ( Chicken Dregea Volubilis Leaves Soup )

လက်ဆုံ - Ready Made Soup ကြက်ဂွေးတောက်ရွက် ဟင်းရည် ( Chicken Dregea Volubilis Leaves Soup )

Regular price $1.50
/
Shipping calculated at checkout.

One Bowl